jan 1 2010

0102

¡ʇsooɹd .ǝpıs ɹǝɥʇo ǝɥʇ uo noʎ ǝǝs

.0102 uɐʌ ǝıp do uǝ ‘9002 uɐʌ ǝıp ɹooʌ ʇʞuɐpǝq .uǝʞnnɹʇ uǝ sdıʇ ʍn ‘uǝbuıʞǝɹdsǝq ʍn ‘sʞuı1 ǝbıpɹɐɐʍsuǝzǝ1 ʍn ‘sʇsod ǝʇuɐssǝɹǝʇuı ʍn ‘uǝssnʇɐʇs-ʞooqǝɔɐɟ ʍn ‘uǝddɐɹbɹǝʇʇıʍʇ ʍn ‘uǝɯoʞ ɹɐɐɯ ʇɐɐ1
¡ʞظı1ɹnnʇɐu ‘1ǝʍ ʇsǝɹ ǝp 1ɐ ɹɐɐɯ

ɹǝʇǝɯ-o-ʞɔnɟ-ɐ-ǝʌıb

¿uǝbuıɹǝpɹoʌ ǝ11ıʌɯɹɐɟ ʍn .1ɐʌʍnǝǝus ǝʞظı1ǝsʇɐɐ1d uɐʌ uǝbuıp1ǝɯ ʍn ¿”ʇɹ ǝsɐǝ1d” ʍn ¿sɹǝʇoʞ ʍn uɐʌ buɐb1ǝoʇs ǝp ¿ǝıdoɹʇuɐsıɯ ʍn ¿ɐ11ɐʍob uı sʇnoqɐǝɹǝɥʍ ʍn ¿0102 ɹooʌ suǝɯǝuɹooʌ ǝıǝob ʍn

Nog geen reacties tot nu toe. Reageer zelf...

Jouw reactie

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


En nu?

En, voor u het vergeet, steek zeker mijn mijn RSS in uw favoriete feedreader. Je kan je ook abonneren op updates via e-mail, facebook, twitter...